ตอบ : ปัจจุบันบริษัท กำจัดแมลงในประเทศไทย มีอยู่
ไม่ต่ำกว่า 400 บริษัท ทั่วประเทศ แต่ที่จดทะเบียน
และ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข (อย)
มีไม่ถึง 100 บริษัท การพิจารณาเลือกใช้บริษัท
ควรพิจารณาจาก
1. ได้รับใบอนุญาตกระทรวงสาธารณสุข (อย)
เนื่องจากบริษัท ดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ของ
ทางกระทรวงสาธรณสุขมาตรวจดูมาตรฐาน
เรื่องสถานที่เก็บสารเคมี ความปลอดภัย
รวมทั้งประเภทของสารเคมีที่ใช้ว่า
สารนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ในบ้านเรือนหรือไม่.

2. บริษัทนั้นสามารถให้ข้อมูลเรื่อง
สารเคมีได้อย่างถูกต้องทั้ง ชื่อของสารเคมี
อัตราการใช้ การเลือกใช ้ให้เหมาะสมกับประเภทของแมลง
ราคาสมเหตุสมผล ไม่ใช้ถูกเกินจริง
และมีการรับประกันผลงานด้วย

3. หากบริษัทนั้นมีลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านท่าน ท่านอาจ
ขอรายชื่อ เบอร์โทรเพื่อสอบถามรายละเอียด