วิธีการทำงานของเรา

การป้องกันปลวกก่อนก่อสร้างโดยระบบท่อ

PIPE&TREATMENT

          การป้องกันปลวกระบบท่อ PIPE&TREATMENT คือ การวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ไว้ใต้อาคาร
เพื่อเอาไว้อัดนํ้ายาเข้าใต้อาคารหลังดังกล่าว หลังจากนั้นผู้รับเหมาเตรียมดินหรือทรายปรับระดับก่อนเทพื้นหรือปูพลาสติก
ให้เจ้าหน้าที่อัดนํ้ายาแนวคานและฉีดเคลือบปูพรมทั้งบริเวณอาคารโดย อัดนํ้ายาเฉลี่ยใช้ยาผสมเสร็จ 5 ลิตร
ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรโดยใช้นํ้ายา 70% อยู่แนวขอบคาน เนื่องจากเป็นจุดที่ปลวกสามารถบุกรุกเข้าอาคารได้มากกว่าจุดอื่นๆ

โดยวิธีปฎิบัติงานตามขั้นตอนในอาคารระหว่างก่อสร้างดังนี้.

1. การวางท่อรอบๆ คานทุกคานภายในตัวอาคาร โดยให้ระดับท่ออยู่ตํ่ากว่าหลังคานประมาณ 10 ซม.
และติดตั้งสปริงเกอร์ประมาณ 80 ซม. ต่อจุด แค้มป์ล็อคประมาณ100 ซม.
และติดตั้งหัวออกตามแบบหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับหน้างานจริง

2. การฉีดนํ้ายาจะเริ่มดำเนินหลังจากผู้รับเหมาปรับระดับดินหรือทรายคงที่แล้ว
และจะไม่เติมดินหรือทรายเข้าออกอีก ควรเก็บขยะและเศษวัสดุต่างๆ
ที่ตกค้างอยู่ภายในอาคารให้หมดสิ้น โดยเฉพาะเศษไม้หรือตอไม้ให้ดูแลเป็นพิเศษ

3. การอัดนํ้ายาโดยใช้หัวอัดนํ้ายา (INJECTOR) อัดลงดินรอบๆ แนวคานคอดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
ทั่วบริเวณอาคารโดยใช้นํ้ายาผสมเสร็จในอัตราเฉลี่ย 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

4. การอัดนํ้ายารอบๆ อาคารหลังจากอาคารสร้างเสร็จและปรับระดับบริเวณรอบอาคารเรียบร้อย
ให้อัดนํ้ายาผสมเสร็จรอบอาคารเฉลี่ย 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

5. การดูแล บริษัทฯ ยินดีจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมปีละ 2 ครั้ง ตลอดสัญญา 3 ปี
หากพบปัญหาปลวกภายในอาคาร บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่
เข้าไปทำการแก้ปัญหาให้ภายใน 48 ชม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เคมี    Bifinthrin 10%
ท่อ    HDPE ขนาด 20 มม. ความหนา 2 มม. PN 12.5 มาตรฐาน มอก. TIS 982-2548
สปริงเกอร์    RAIN DROP รุ่น 120 I/H ชนิด RD-BF

                           

การกำจัดแมลงทั่วๆไป

GENERAL PEST CONTROL

1. การบริการใหญ่แรกเริ่มสัญญา (ครั้งที่ 1)
     1.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตาม ขอบบัว,วงกบประตู,หน้าต่าง,และมุมอับชื้นต่างๆ
1.2 ฉีดเคลือบเคมีและอบละอองเคมี(ควัน) ตลอดจนท่อนะบายนํ้าทิ้งเพื่อขับไล่แมลงต่างๆ ออกจากที่ซ่อน
1.3 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยรวมถึงบริเวณสนามหญ้า และต้นไม้ทั้งหมด

2. การบริการใหญ่ทุก 4 เดือน ต่อครั้ง (ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 9)
     2.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตาม ขอบบัว,วงกบประตู,หน้าต่าง,และมุมอับชื้นต่างๆ
2.2 ฉีดเคลือบเคมีและอบละอองเคมี(ควัน) ตลอดจนท่อนะบายนํ้าทิ้งเพื่อขับไล่แมลงต่างๆ ออกจากที่ซ่อน
2.3 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยรวมถึงบริเวณสนามหญ้า และต้นไม้ทั้งหมด

3. การบริการตามปกติประจำทุกๆ เดือน (ครั้งที่ 2,3,4,6,7,8,10,11 และ 12)
     3.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตาม ขอบบัว,วงกบประตู,หน้าต่าง,และมุมอับชื้นต่างๆ
3.2 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยเน้นตามรอบตัวอาคาร,บริเวณที่ทิ้งขยะ และท่อระบายนํ้าทิ้ง

4. เคมีที่ใช้ในการบริการ: บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก
4.1 CYPERMETHRIN 25W/V
4.2 ไบฟอร์ซ 30 TC วอส. 601/2545
4.3 การเลือกใช้เคมีชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความเหมาะสมกับแมลงที่พบ
และสลับเปลี่ยนชนิดเคมีประเภทเดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อเคมีของแมลง

5. การบริการพิเศษ
     นอกเหนือจากการบริการตามข้อ 1,2,3 แล้วในกรณีท่านพบและสงสัยว่าจะมีปัญหาจากแมลง ดังกล่าว
เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างช่วงบริการ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีทางบริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่
ทีมด่วนออกไปบริการแก้ปัญหาดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้งแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

การกำจัดและป้องกันปลวกในตัวอาคารทั่วไป

CORRECTIVE SOIL TREAMEMT (POST-CONSTRUCTION)

1. การเจาะอัดเคลือกนํ้ายาภายในตัวอาคาร (Soil-treatment)
เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป

      1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล บนคานติดดิน (Slab-on-ground) ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 13mm
โดยเลือกใช้สว่านตามประเภทของวัสดุปูพื้น  แล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตตามรู เดิมจนทะลุถึงชั้นดิน
หรือทรายข้างล่างและแต่ละรูที่เจาะ อยู่ในแนวระดับ 10 นิ้ว จากแนวกำแพง
ผนังห้องนํ้าด้านในทั้งหมดเพื่อ อัดยาตามระบบมาตรฐานสากล (Sub-Soil Pressure Injection)
ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในตัวอาคารทั้งหมดหลังจากนั้นจึง
ทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด

     1.2 อาคารแบบยกพื้น มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Space) ใช้หัวอัดนํ้ายา (Sub-Soil Pressure Injection)
อัดนํ้ายาลงใต้ดิน ให้ห่างกัน 18 นิ้ว ต่อจุดตลอดแนวคานในทุกด้าน
โคนเสาทุกต้นและระบบท่อนํ้าทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดนํ้ายา (Surface Sprayer)
ฉีดเคลือบพื้นดินภายในชํ้าแบบปูพรมทุกตารางนิ้วเพื่อให้นํ้ายาซึม
ลงประสานกับนํ้ายาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

2. การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้องหรือ ค.ส.ล. ใช้วิธีเจาะอัดเคลือบนํ้ายาและตกแต่งเช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบนํ้ายาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดิน ทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดนํ้ายา (Sub-Soil Pressure Inector)
อัดนํ้ายาให้ห่างจากแนวคานด้านนอก 8 นิ้ว โดยทิ้งระยะห่างกัน 18 นิ้ว ต่อจุดตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร ใช้หัวฉีดนํ้ายา (Surface Sprayer)
ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรมไว้ทุกตารางนิ้วตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร

3. การฉีดเคลือบนํ้ายาโครงไม้ (Wood Treatment) โดยใช้หัวฉีดนํ้ายา (Low Pressure Surface Sprayer)
ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อนรอยต่อของโครงไม้นํ้ายาเคลือบและซึมเนื้อไม้ได้อย่างทั่วถึง

4. เคมีที่ใช้ในการบริการ: บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก
4.1 ไทม์ไลน์ 10%
4.2 เอธีนา 5 เอสซี
4.3 แม๊กธอร์ 100

5. การรับประกัน: บริษัทฯ ยินดีที่จะรับประกันอาคารทุกสิ่งที่ได้รับบริการ
Soil&Wood Treatment เป็นเวลา 3 ปี เต็มรวมถึงการตรวจเช็คปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงรับประกัน

                    

วิธีการทำงาน ST

1. การฉีดอัดน้ำยาเคลือบพื้นดิน (Soil-treatment) เพื่อป้องกัน
และกำจัดปลวกที่ต้นตอสำหรับอาคารแบบพื้น ค.ส.ล.บนคานคอดิน
( Slab-on-ground )และแบบยกพื้น(CrawlSpace and Basement )
จะเริ่มปฎิบัติงานได้หลังจากถมดิน หรือทรายครั้งสุดท้าย
จนแน่นเรียบร้อยแล้วแต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีตพื้นอาคาร

     1.1 อัดน้ำยาตามแนวคานด้านในใช้หัวฉีดน้ำยา (Sub-soil  Pressure imjector)
อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานใน 25ซม.โดยทิ้งระยะห่างกัน 50ซม.
ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน

    1.2 ฉีดเคลือบพื้นที่ภายในทั้งหมด  หลังจากอัดน้ำยาตาม แนวคานด้านในเสร็จแล้ว
ใช้หัวฉีดน้ำยา(Surface Sprayer)ฉีดเคลือบพื้นดิน
ภายในแบบปูพรมซ้ำทุกตารางนิ้ว  เพื่อให้น้ำยาซึมลง ไปประสาน
กับน้ำยาซึ่งได้อัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

    1.3  อัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอกใช้หัวอัดน้ำยา
(Sub-soil Pressure imjector )  อัดน้ำยาลงใต้ดิน
ให้ห่างจากแนวคานด้านนอก 20ซม.
โดยทิ้งระยะห่างกัน 80ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคาน

ด้านนอกของตัวอาคาร

     1.4 ฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคารใช้หัวฉีดน้ำยา(Surface Sprayer )
ฉีดเคลือบพื้นดินตามแนวคานรอบนอกตัวอาคาร
ตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบแบบปุพรมทุกตารางนิ้ว

2. เคมีที่ใช้ในการบริการ : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก
2.1 ภายในที่สัมผัสได้ : ไทม์ไลน์ 10% , เอธีนา 5 เอสซี , แม๊กธอร์ 100
2.2  ภายนอกที่สัมผัสไม่ถึง :  ไทม์ไลน์ 10% , แม๊กธอร์ 100
2.3 การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความเหมาะ สมกับแมลงที่พบ
และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีใน ประเภท เดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้าง-
ความต้านทานต่อเคมีของ แมลง

3. การรับประกัน :บริษัทฯยินดีที่จะรับประกันอาคารทุกหลังที่ได้ ้รับบริการ
Soil & Wood Treatment เป็นเวลา 3 ปีเต็ม รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง
ตลอดช่วงรับประกัน

Trusted Partners

บริษัท แกรนด์ กำจัดแมลง จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันกำจัดแมลงชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง ซื่อตรงและยุติธรรมเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและโครงการบ้านจัดสรรต่างๆมากมาย.